Drög að reglum um skólaakstur í Húnaþingi vestra.

Ágætu foreldrar og íbúar

Hér að neðan eru drög að reglum um skólaakstur í Húnaþingi vestra. Athugasemdum við drögin skal senda skólastjóra í síðasta lagi 24. júlí 2014.

Bestu kveðjur
Sigurður Þór Ágústsson

Skólastjóri

DRÖG
REGLUR UM SKÓLASKSTUR Í DREIFBÝLI Í HÚNAÞINGI VESTRA

1. gr. Gildissvið 
Um skólaakstur í Húnaþingi vestra gilda reglur um skólaakstur í grunnskóla nr. 656/2009 með síðari 
breytingum ásamt eftirfarandi sérákvæðum. 

2. gr. Ábyrgð 
Húnaþing vestra ber kostnað og ábyrgð á öryggi, velferð og hagsmunum nemenda í skólaakstri og að uppfylltar séu kröfur laga og reglugerða um umferðaröryggi. 

3. gr. Fyrirkomulag - akstursáætlun 
Daglegur skólaakstur er í samræmi við útboðslýsingu sem gerð er fjórða hvert ár og er skipulagður samkvæmt skólaakstursáætlun sem skólastjóri vinnur í samræmi við nemendafjölda, kennsluskipan og aðrar þær þarfir nemenda fyrir akstur sem samkomulag er um að uppfylla. Skólastjóri leggur fram áætlun um skólaakstur við upphaf hvers skólaárs þar sem fram koma upplýsingar um fjölda farþega, akstursleiðir, tímasetningar og fjölda akstursdaga á skólaárinu. Skipulagi skólaaksturs verður að öllu jöfnu ekki breytt innan skólaárs nema til komi fjölgun/fækkun grunnskólabarna sem nýta skólaakstur. Áætlunina skal kynna skólaráði grunnskólans sbr. 8. gr. laga nr. 91/2008 og skal hún vera aðgengileg íbúum á heimasíðu grunnskólans. 
5. gr. Öryggi og búnaður skólabifreiða. 
Bifreið, sem notuð er í skólaakstri, skal uppfylla skilyrði til fólksflutninga samkvæmt lögum þar um, reglugerðum og settum reglum um öryggi farþega, gerð, búnað og notkun öryggis- og verndarbúnaðar og merkingu bifreiða sem í gildi eru á hverjum tíma. Í bifreiðum sem notaðar eru í skólaakstri skal vera fjarskiptabúnaður. 
Bifreiðastjóri leggur mat á hvort aðstæður séu með þeim hætti, t.d. vegna veðráttu eða ófærðar, að breyta þurfi út frá fyrirliggjandi áætlun um daglegan skólaakstur. Tilkynna ber um slíkar breytingar án tafar til skólans. Fræðsluráð Húnaþings vestra metur hvort þörf sé á gæslumanni í skólabifreið með hliðsjón af öryggi, fjölda, aldri nemenda og samsetningu nemendahópsins sem ferðast með bifreiðinni, vegalengd og öðrum aðstæðum, óski skólastjóri þess. 


4. gr. Um skipulag skólaaksturs 
Sveitarfélagið skipuleggur skólaakstur í dreifbýli þar sem nemendur eiga lögheimili og útvegar viðeigandi akstursþjónustu. 
Eftir því sem við á fylgja foreldrar/forsjármenn börnum sínum að bíl og taka á móti þeim eftir skóla. Jafnframt tryggja foreldrar/forsjármenn að hlið séu ekki lokuð á heimreiðum og aðgengi gott fyrir skólabíl.

Greitt er fyrir ekna kílómetra og hefst hver akstursleið þegar fyrsti nemandi kemur í bifreiðina og lýkur þegar síðasti nemandi fer úr bifreiðinni. Ekki er greitt fyrir annan akstur bílstjóra, s.s. að og frá heimili. Skólaakstur fellur niður þegar skóli starfar ekki samkvæmt skóladagatali og koma þá engar greiðslur fyrir þann tíma. 

Bifreiðastjóri skal kappkosta að gera hverja ferð sem þægilegasta fyrir farþega sína og halda áætlun eins og kostur er. Virða ber ákvarðanir skólayfirvalda um komutíma skólabíls að og frá skóla. Skólastjóri eða staðgengill hans tilkynnir bifreiðastjóra um frávik frá venjubundinni ferðatilhögun og/eða tímasetningu jafnskjótt og slíkar ákvarðanir liggja fyrir. Foreldrar/forsjármenn láta bifreiðastjóra og skóla vita eins fljótt og hægt er ef þeir meta það svo að þeir vilji ekki senda börnin af stað vegna veðurs eða forfalla.

Daglegum skólaakstri ber að haga með þeim hætti að nemendum sé ekið heim sem fyrst eftir að lögbundnum skóladegi lýkur. Nemendur eru sóttir á sérmerkt stæði við skólalóð. Miða skal við að daglegur heildartími skólaaksturs, að meðtöldum biðtíma, sé að jafnaði ekki lengri en 120 mínútur. 

Skólastjóri skal leita tilboða í allan aukaakstur s.s. vegna félagsstarfa, vettvangsferða o.þ.h.

5. gr. Bifreiðastjóri 
Húnaþing vestra semur við þar til bæran verktaka um framkvæmd skólaaksturs. Skólastjóri 
er yfirmaður bifreiðastjóra að því leyti sem það varðar daglegt fyrirkomulag aksturs og umsjón 
nemenda í skólaakstri. Bifreiðastjóri skólabifreiða skal hafa aukin ökuréttindi og hafa sótt skyndihjálparnámskeið og önnur þau námskeið sem sérstaklega eru ætluð bifreiðastjórum fólksflutningabíla. Óheimilt er að ráða bifreiðastjóra til skólaaksturs eða gæslumann, sbr. ákvæði 5. greinar, sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við gerð samnings um akstur skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra eða sviðsstjóra til þess að afla upplýsinga úr sakaskrá, sbr. 3. mgr. 11 .gr. laga nr. 91/2008. 

6. gr. Öryggi farþega 
Bifreiðastjóri skal sjá til þess að nemendur séu í öryggisbeltum og hann skal ekki leggja af stað fyrr en öll öryggisatriði hafa verið uppfyllt. Bifreiðastjóra ber að sýna sérstaka aðgát áður en nemendum er hleypt út úr skólabifreið. Bifreiðastjóri getur tekið ákvörðun um að aka ekki ef aðstæður eru með þeim hætti, t.d. vegna veðráttu eða ófærðar, að breyta þurfi út frá fyrirliggjandi áætlun um daglegan skólaakstur og skal skólastjórnendum tilkynnt um slíka ákvörðun jafnfljótt og hún liggur fyrir. Ekki skal skilja börnin eftir ein í vondum veðrum. 
Skólareglur, skv. 30. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla, eiga við um framkomu og háttsemi nemenda í skólaakstri. Fara skal með brot á skólareglum skv. 14. gr. laga um grunnskóla. 

Bifreiðastjórar/verktakar skulu sýna trúnað um öll mál er þeir kunna að fá vitneskju um í starfi sínu og snerta einstaka nemendur, foreldra þeirra eða aðstandendur. Komi upp vandamál í skólabíl svo sem vanlíðan, einelti eða stríðni, eða verði bílstjóri var við að eitthvert barnanna eigi í erfiðleikum ber honum að ræða það við skólastjóra og/eða foreldra. 


7.gr. Um meðferð ágreiningsmála 
Telji foreldrar einhverju áfátt í fyrirkomulagi skólaaksturs eða að á rétti barns sé brotið getur það leitað leiðréttingar hjá skólastjóra, sviðsstjóra og fræðsluráði. Áskilinn er réttur verksala til að rifta samningi verði bifreiðastjóri uppvís að brotum á samningum eða reglum þessum. 
Að öðru leyti vísast í reglur Mennta- og menningarmálaráðuneytis um skólaakstur nr. 656/2009.

Var efnið á síðunni hjálplegt?